Category Archives: Love

Inspirasyon

Saan nga ba nagsisimula ang inspirasyon?  Ilang saglit, ang naisip ko bigla ay pag-ibig.  Mayroon kang iniibig.  Mapa-tao, bagay, lugar, pangyayari o kung ano man na nasimulan mong maibigan.

Sa ngayon masasabi kong may tatlong bagay na nagbibigay inspirasyon sa akin: 1. pagpunta sa Singapore, 2. pagbili ng mga sariwang prutas at gulay, at 3. pagbili ng mga kalidad na organikong produkto na mula at gawa sa Pilipinas na siyang pangaraw-araw na ginagamit sa bahay tulad ng shampoo, conditioner, sabong panligo at sabong panlaba.

Sa mga oras na ito, ako ay naglalaba sa washing machine habang isinusulat ito.  May gana pa kong magsulat habang naglalaba.  At naisip ko din na walang taong nagbibigay inspirasyon sa akin sa ngayon.  Bakit kaya?

Siguro dahil may kasabihan akong “Ikaw ang pagbabagong gusto mong makita.”  Hindi ko naman siya laging naiisip ngunit kusang lumalabas sa aking gawain at kaanyuan ang temang ito.  Hindi ko alam kung paano nangyari ngunit ito na ang naging programa ng aking katauhan.

Nakakapanibago.  Hindi lamang ang mga nasa paligid ko ang nakakaramdam ng pagbabagong ito kundi ako mismo.  Dati rati, ako ay naglalaba na sa washing machine ngunit ang ginagamit kong sabon ay yung madaling bilhin at kilala dahil sa commercial sa tv; ngayon hinahanap ko na ang organic detergent powder at fabric conditioner na gawa dito sa Pilipinas na sa aking tingin ay may kalidad.

Hindi lamang mga gamit sa bahay kundi pati rin gamit sa katawan tulad ng sabong panligo at gamit sa buhok.  Organic rin ang aking pinipili at kalidad na gawa sa Pilipinas unang-una o kaya sa ibang bansa sa Asya.  Pati mga kalidad na orihinal na damit, sapatos at bag na gawa dito sa Pilipinas at iba pang bansa sa Asya ang aking kinahihiligan ngayon.

Ganito na ang moda na aking nilalakad ngayon.  Hindi kaya ito ang balanse na tintahak ng pandaigdigang ekonomiya?  Napansin ko rin na palagi akong umiinom ng buko juice.

Namimiss ko na bumili ng kalidad na mga prutas sa market sa Singapore.  Wala silang ibinebenta doon na hindi pasado sa quality standard nila.  Ang palengke nila ay malinis.

Ang isa pa ay napakasarap mamili doon.  Hindi lamang sa malinis ang buong kapaligiran, mapa-palengke, kalsada o mall, ligtas pa sa mga magnanakaw.  Kahit na mataas ang presyo ng mga produkto ay sulit naman sa kalidad.  Kung kaya’t para sa akin ay di nakapagtatakang mayaman ang bansang ito at matatag ang pambansang pinansya nito.

Para sa akin, napakagandang magtrabaho sa lugar na iba-iba ang lahi ngunit may pagkakaisa.  Ito ang isa sa mga kaaya-ayang lugar upang lumago sa propesyonal na larangan.  Gusto ko rin mag-aral sa bansang ito sa Asya.

Higit sa lahat ay maraming masasarap na pagkain rito at marami itong mga hardin at parke na maaaring puntahan para makalanghap ng sariwang hangin, makapaglakad ng payapa, makapag-jogging o magrelax kasama ng mga kaibigang mahilig din sa kalikasan. 🙂

 

English

Where does inspiration start?  One moment, I suddenly thought of love.  There’s something that you love.  Be it a person, thing, place, event or anything you started to like.

I can say I have 3 things that give me inspiration these days: 1. going to Singapore, 2. buying fresh fruits and vegetables, and 3. buying quality organic products made from the Philippines which are for everyday use at home like shampoo, conditioner, bath soap and detergent powder.

At this hour, I was doing the laundry with the washing machine while writing this.  I still have the zest to write while washing clothes.  And I thought there’s no person who gives me inspiration these days.  I wonder why.

Maybe because I have a motto of “You are the change that you wish to see in the world.”  I haven’t thought of it always but it seems that it automatically shows in my ways and how I look.  I don’t know how it happened but this is now the program of how I am.

It feels different.  It is not just the people around me who feels this difference but I myself.  Before, I was already doing the laundry in the washing machine but I was using detergent powder and fabric conditioner, which are popular because of tv commercial; now, I look for organic detergent powder and fabric conditioner, which are quality-made in the Philippines.

Not only those products, which are for everyday use at home but also used for the body like bath soap and hair care products.  I choose quality organic products made from the Philippines first and foremost or from other Asian countries.  Also, I am getting fond of wearing quality original clothes, shoes and bags made from the Philippines and other Asian countries.

This is the fashion mode I walk now.  Isn’t it the balance being undertaken in the global economy?  I also observed I always drink buko (coco) juice.

I miss buying fruits in the market in Singapore.  There is no product that they sell which does not pass their quality standard.  Their market is really clean.

Another thing is that it is so enjoyable to shop there.  It is not just that their surroundings are clean, be it in the market, in the streets or in the mall, it is also safe from snatchers and thieves.  Even if their products are relatively expensive, it is optimal when it comes to quality.  That is why, for me, their country is a rich nation and Singapore is a financially stable country.

In my opinion, it is really good to work in a multicultural environment but there is unity.  This is one of the most conducive places for professional growth.  I also like to study in this Asian country.

And above all, there are so many tasty, delicious and healthy food here and it has many gardens and parks one can visit to breathe fresh air, walk peacefully, do jogging or relax with friends who also like nature. 🙂

Advertisement