Category Archives: Daily Prompt

Daily Prompt: Magbigay ka ng isang bagay na alam mong dapat mong gawin…ngunit di mo ginagawa

Nang magsimula akong mag-blog, ako’y punung-puno ng siya dahil naramdaman kong masaya ako sa pagsusulat, ang maipahayag ang aking kaisipan at nararamdaman sa mga bagay na aking nararanasan.  May mga panahong gusto kong ,magsalita, ipahayag ang aking pagtingin sa isang bagay ngunit hindi ko alam kung bakit minamabuti kong huwag na lamang magsalita.

Maraming pagkakataon na ganito ang nangyayari sa akin sa panahong laging baligtad ang aking tingin sa isang bagay na pinag-uusapan.  Kahit na sa aking kalooban ay “Iba ang nangangatwiran sa walang katuwiran”, hindi ko pa rin nakasanayang mangatuwiran.  Sa ilang pagtatangka na ginawa ko ito ay lagi akong napapagalitan o marami akong nagiging kaaway.  May ilang beses na ako’y nangatuwiran at ilan ang nakinig.  Natuwa na ako na sa ilang iyon ay may natutunan kami pareho.

Dahil sa ayaw ko ng may kaaway, lagi na lamang akong tumatahimik para wala na lamang gulo.  Lagi akong nagbibigay.  Maparatangan ako o kung anuman, pinalalampas ko na lamang ng hindi na kailangan pang umabot sa kompronta.  May mali rito, alam ko ngunit bakit nga ba pilit isinasantabi ng aking utak ang pangangatuwiran?

Napansin kong tamad na akong mag-isip ngayon di tulad ng dati nung hindi pa ako nagtatrabaho.  Ngayong may trabaho na ako, gusto ko na lamang humilata, manuod ng tv, kumain kung kailangan at matulog.  Kauumpisa ko pa lamang sa bago kong trabaho ngunit hindi ko na maibalik ang tuwid na pagkain ko ng kaunting baboy at kaunting mamantika o “less meat, less oily” na pagkain.  Ang hirap kumain ng gulay na bagong pitas o bagong hiwa lamang pati prutas na siyang paborito kong kainin.

Napansin kong para akong naging tanga o bobo nang ako’y nagsimulang magtrabaho.  Bakit nga ba ako nagtrabaho?  Ah, kailangan ko ng pera para ako’y makapunta sa Singapore at doon magtrabaho at manirahan.  Gusto ko doon magtrabaho dahil gusto ko ng malinis na kapaligiran, payapa at tahimik.  Orihinal ang mga tao at mga nakikita.

Hindi ko malilimutan ang lugar na iyon na kahit magtitinda lamang ng popiah na aking naging paborotiong pagkain doon, isang klase ng lumpiang gulay nila, nakita ko ang kanilang dignidad sa pagtatrabaho.

Ito ang aking inspirasyon.  At ito ang isang bagay na alam kong dapat kong gawin–ang magsulat.

Salamat Daily Prompt.  Napilitan akong harapin ang dapat kong gawin.

English

When I started blogging, I was filled with joy because I felt happy when I write, when I express my thoughts and feelings about my experiences.  There are times when I wanted to speak, express my view on something but I don’t know why I just resort to not talking instead.

There were so many times like this that happen to me and those were times when my view on a matter is totally the opposite.  Even if for me, “One who is reasoning is different from one who doesn’t straighten himself”, I still wasn’t able to practice reasoning to straighten myself in a way.  In a few times that I tried doing it, I was always reprimanded or I had a lot of enemies.  There are a few times that I reason and a few listened.  I was already happy with the few and we all learned from it.

Because I don’t want enemies, I just always keep quiet so that there’s no more fight.  Always, I give way.  Accused of something or whatever, I just let it go to the point where we don’t need any confrontation.  There is something amiss with this, I know, but why is it that my brain keeps on setting aside reasoning?

I observed that I’m getting languid with thinking these days unlike before when I wasn’t working yet.  Now that I have a job, I just wanted to lie down, watch tv, eat when needed and sleep.  I just started with my work but I’m already having a hard time putting back my healthy eating habits of “less meat, less oily” diet.  It’s hard to eat vegetables that are freshly picked or freshly sliced, even fruits, which are my favorite food to eat.

I also observed that it seems like I became stupid or unintelligent when I started working.  Why am I working?  Ah, I need  money so I can go to Singapore to work and live there.  I want to work there because I want a clean environment, peaceful and quiet.  People are authentic in their own way and the sights that can be seen.

I cannot forget that place that even a seller of popiah, which is my favorite food there, their kind of vegetable lumpia, I saw their dignity in their work.

This is my inspiration.  And this is one thing that I know I need to do—to write.

Thank you Daily Prompt.  I was forced to confront what I need to do.

Advertisement