Masaya ako at nakaboto ako.

Ang naging desisyon ko sa pagpili ng mga kandidatong aking binoto noong nakaraang eleksyon noong Mayo 13, 2013 dito sa Pilipinas ay sa aking tingin ay susuportahan ang Pangulo sa kanyang mga adhikain.  Kung kaya’t ang aking mga binoto ay mga nasa partido ng Pangulo.

Naging kilala ang pulitika ng bansa bilang madumi at watak-watak.  Walang pagkakaisa.

Makailang beses na akong gustong mawalan ng pag-asa ngunit aking napagtanto na kahit mahirap, alam kong ang pag-asa ay nasa sa akin at sa bawat indibidwal na tunay na minamahal ang bansa.

Hindi ko man sila kilala at ang iba naman ay aking nakilala ngunit katulad ko ay nawawalan ng pag-asa, nagpapasalamat ako at alam kong di ako nag-iisa.

Para sa akin, bilang isang mamamayan ng bansa na may demokratikong pamamahala, ang Pangulo na siyang itinuturing na simbolo ng ating karapatang mamili ng ating tunguhin bilang isang nasyon ay sing sagrado ng batas.  Para sa akin, sa pamamagitan lamang nito uunlad ang ekonomiya—iisa ang wika ng Pangulo at ng batas.

Ang Pangulo ay nararapat na marunong sa batas, magaling magwika sa pambansang lenggwahe, may paninindigan sa kayamanan at kaugalian ng bansa—kahit pa magkaroon siya ng kaaway sa loob at labas ng kanyang pamamahala.

Ang kasalukuyang Pangulo ay malapit sa ganitong karakter na aking inilalarawan.  Siya na ang pinakamalapit sa pagtataguyod ng pambansang kaunlaran.  Ako ay naniniwala na ang lupon ng mamamayan na marunong magmahal sa sariling wika na hindi ito ikinakahiyang i-wika ng tuwid at may taos-pusong paggamit lalo na sa literatura at malayang pananalita, ito ang mahalagang sangkap ng maituturing na pag-unlad at pagkakaisa ng mamamayan.

At kung kaya’t ang aking pinili sa aking pagboto ay ang mga kaalyado ng Pangulo.  Ibinigay ko ang aking tiwala sa kanila sapagkat ako ay may tiwala sa aking sarili.  Sa pagtugon sa aking obligasyon bilang isang mamamayan ng bansa, ako ay bumoto para sa aking kapakanan.

Wala na akong masisisi pa.  Ginawa ko ang aking bahagi bilang isang mamamayan.  At naniniwala ako na ang isang mabuting tagasunod ay lumilikha ng mabuting tagapamahala.

 

English

I am so happy that I have voted.

The decision I’ve made as to the candidates I chose to vote last elections on May 13, 2013 here in the Philippines is the ones I think will support the President in his endeavors.  That is why those I voted were in the political party of the President.

Politics in the Philippines was known to be dirty and divided.  There is no unity.

Many times that I wanted to just lose hope but I realized that even if it is difficult, I know that hope is in me and in every individual who truly love the country.

I may not know them or the others, I have met but like me, they too are losing hope, I am thankful that I know I am not alone.

For me, as a citizen of a democratic nation, the President who is considered to be a symbol of our right to choose where we wanted to head as a nation is as sacred as the law.  For me, only through this that our economy will achieve progress—the language of the President and the law are one.

The President must know the law, can communicate fluently using the national language, and has the tenacity to stand up for the wealth and traditions of the country—regardless of whether he may incur enemies inside and outside of his leadership.

The current President is close to this character that I describe.  He is already the closest to the building of national development.  I believe that a group of people who loves their own mother tongue and who are not ashamed to speak straight and whole-heartedly use it in literature and free speech, this is a very important ingredient of what you may consider as progress and unity of the people.

That is why those I chose to vote are allies of the President.  I gave them my trust because I have trust in myself.  By doing my obligation as a citizen of the country, I voted for my well-being.

I no longer have anyone to be blamed.  I did my part as a citizen.  And I believe that a good follower makes a good leader.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s