3 Bagay Para Maging Isang Magaling Na Guro

January 2013

Filipino

1.     Lagi kang maganda.

Bago ko ipaliwanag ang unang bagay na ito na kailangan upang maging isang magaling na guro, magbibigay muna ako ng ilang pahayag kung paano ako nagsimulang maging isang guro anim na taon na ang nakalilipas.

4 na taon akong naging isang guro sa elementarya sa probinsya ng El Nido, Palawan dito sa Pilipinas.  Ito ay isang lugar na kung saan walang 24 na oras na kuryente.  Ito ay isang liblib na lugar, kakaunti ang populasyon, sa paligid ay kagubatan at napapalibutan ng malinis at birhen na dagat at mga isla.  Ito ay mayaman sa likas yamang dagat at narito ang pinakamahal na resort sa Pilipinas kung hindi man ang pinakamamahalin.

Ang paaralan na aking napasukan ay kaisa-isang pribadong paaralan noon.  Ang aming mga estudyante ay nanggaling sa mga pamilyang may kakayahang magpaaral sa pribadong paaralan.  Karamihan sa aming mga mag-aaral ay mga Pilipinong bata at ang iba ay may lahing Amerikano o Europeo na may mga kabuhayan doon na kadalasan ay “restaurant” at “resort.”

Matapos ang isang taong pagtuturo roon, ako ay naatasang maging Principal ng paaralan.  27 anyos ako noon.  Hindi rin ako nakapagtapos ng kursong Edukasyon ngunit may ilang yunit ng Masteral sa Philosophy of Education mula sa Unibersidad ng Pilipinas na kung saan nagtapos rin ako ng kursong Bachelor of Arts (Philosophy).

Sa murang edad nang nagsimula akong walang pormal na karanasan sa pagtuturo, hindi ko alam kung paano magturo sa mga bata.  Ang alam ko lamang ay magtuturo ako ng Siyensiya.  Sa lahat ng asignaturang mapapapunta sa akin ay yun pang kinamumuhian ko nung ako ay nasa Elementarya pa lamang.  Hindi ko gusto ng Siyensiya.

Akala ko noon magsusulat lamang ako sa pisara, magsasalita ng kaunti para mag-lecture ng paksa at pasusulatin sila sa kanilang mga kwaderno at papel para sa pagsasanay.  Hindi ko akalain na kailangan ko munang malaman ang kanilang damdamin bago sila magsulat.

Hindi ko pansin ang mga bati noon ng aking mga estudyante kapag gusto nila ang aking suot at kung ako ay maganda sa araw na iyon.  Noong mga panahong iyon, para lamang akong isang propesor na hindi inda kung ako ba’y nasa uso o hindi.  Ang mahalaga sa akin ay pumapasok ako sa klase.  Kung hindi color coordinated ang aking damit o ang aking sapatos ay hindi bagay sa aking suot o mukha akong katulong sa aking attire, hindi ko pinapansin.

Ngunit sa di malamang dahilan, alam ng aking mga estudyante na ako ay maganda sa panloob.  Kahit na ano ang aking suot, ramdam kong gusto nila akong nakikita.  May mga pagkakataon naman na ayaw ko silang makita dahil pagod na ako. :p

Ngunit dahil sa facebook, napag-alaman kong gusto nila ang post ng aking mga larawan na may pagsisikap akong maging maganda sa panlabas.  Marami ang nagla-“like”.

At! Higit sa lahat, ngayon ko lang napagtanto na nakikinig sila sa magandang guro.  Kung ikaw ay pangit, hindi ka nila masyadong bibigyang pansin.  Respeto nga rin naman sa sarili ang maging maganda sa panlabas na kaanyuan.

2.     Mas marami kang alam na kalokohan kaysa iyong mga estudyante.

Nalaman ko na matigas talaga ang ulo ng mga bata.  Susubukan ka nila kung kaya ka nilang suwayin dahil tinatamad sila o gusto lamang nila maglaro.  At dahil masipag akong mag-aral noong ako’y estudyante pa lamang, hindi ko gusto ang mga tamad mag-aral.  At kahit na masipag akong mag-aral noon, may ilan din akong mga kalokohan na nagawa na karamihan nga lang ay nagawa ko na lamang noong ako’y nasa kolehiyo–bisyo, barkada, pagwawaldas ng pera sa bar, pagsisinungaling sa mga magulang, di nagsasabi na di makakauwi, sumali sa isang militanteng grupo at namundok sandali…  At sa lahat ng kalokohang ito, lagi akong napapadpad sa gilid ng bangin.  Ngunit kapag nasa gilid na ako,  ako’y uupo at magmumuni-muni at babalik na ako sa gitna.

Hindi ko alam ngunit ramdam ko lagi ang ganitong sitwasyon sa aking mga estudyante, yung tipong gusto na nilang magwala ngunit pinipigilan ko sila na sa aking tingin ay mali ako doon.  “Repressed anger” yun.  Sabagay, di ko rin alam kung paano maglabas ng galit.  Hindi ko alam kung paano ituturo iyon.

Kung kaya’t ang pinakamalaking kalokohan na aking pinasok ay ang magturo sa mga bata ng wala akong alam sa pagtuturo at sa buhay.  Ni hindi ko alam noon kung paano maglaba ng aking damit gamit ang washing machine. :p

Basta’t ang alam ko lamang ay gusto kong magturo noon sa mga bata sa liblib na lugar.  At ito ay mission accomplished sa loob ng 4 na taon!

3.    Marunong kang magsayaw.

Tuwing may pangunahing programa sa paaralan, ang mga mag-aaral ay magpapakita ng kanilang talento.  Ang mga guro noon ang nagtuturo ng sayaw sa mga estudyante.  Hindi ako marunong magsayaw ngunit ang aking ilang mga kapwa guro ay marunong at ang aking pinamamahalaang klase ay may likas na mga mananayaw.

Sa programa na aming ginaganap tuwing magdiriwang ng kapaskuhan sa paaralan, ang mga guro ay may isang bilang na magpapakita ng talento sa pagsayaw.  Dito nila nakikita na sumasayaw ang mga guro at gusto nilang nakikita ito.  Naisip ko, gusto nila na ginagawa rin ang pinapagawa sa kanila ng kanilang mga guro.  Buti na lamang at napapaalalahanan kami ng aming mga estudyante na paminsan-minsan kailangan magsayaw!

Check!

English

3 Things to be a Good Teacher

 

  1.  You’re always beautiful.

Before I illuminate this first thing that one needs to be a good teacher, I will first give a few words on how I started to be a teacher 6 years ago.

4 years that I had been an elementary teacher in the province of El Nido, Palawan here in the Philippines.  It was a town where there is no 24-hour electricity.  It is a remote area, few population, filled with forest and surrounded by clean and virgin sea and islands.  It is rich in water resources and it is where one of the most expensive resort in the Philippines is situated if not the most expensive.  The school that I went to was the only private school then.  Our students are residents of the place from families who have the capacity to enroll their children to a private school.  Most of our students are Filipino children but there are others who are half-American or half-European whose parents have businesses there, which are mostly restaurants and resorts.

After a year of teaching there, I was designated to be the Principal of the school.  I was 27 years old then.  I wasn’t a graduate of an Education Course but only have a few units in Masteral in Philosophy of Education from University of the Philippines where I also graduated with a degree in Bachelor of Arts (Philosophy).

At a young age then when I started without formal teaching experience, I didn’t know how I will teach kids.  All I know is that I will teach Science.  Of all the subjects that will be assigned to me, why does it have to be the one that I hate when I was in Elementary.  I didn’t like Science.

That time, I thought I’ll just write on the board in the classroom, talk a little to lecture the lesson for the day and let them write in their notebook or paper for some exercises.  Didn’t realize I need to know what they feel first before I can make them write.

I didn’t mind then the greetings of my students whenever they like how I dress up and when I look beautiful.  During that time, I was like a professor who doesn’t care if she’s in sync with modern fashion or not.  What is important for me then is that I go to class.  If my clothes are not color-coordinated or my shoes don’t match my clothes, or I look like a maid, I didn’t care.

But for an unknown reason, my students know that I am beautiful inside.  Whatever clothes I wear, I feel that they just like it to see me around.  There were times when I don’t want to see them because I’m already tired. :p

But because of facebook, I learned that they like my pictures that I post when there’s an effort to make myself look pretty.  Many “like” it.

And! Above all, it is only now that I realize they are listening to a beautiful teacher.  If you’re ugly, they wouldn’t care.  Well yeah, it is respect for oneself to look good even in your outside appearance.

2.     You are naughtier than your students.

I realized that children are really naughty.  They will challenge you if they can disobey you because they just like to bum around or play.  And because I was a good student when I was still studying, I don’t like those who are lazy in studying.  And even if I am serious about my studies then, there were a number of trouble-making I did but most of it I did when I was already in College—smoking, drinking, company of friends, spendthrifting in bars, lying to parents, not informing parents to go somewhere, not going home without telling, joined a militant group and went to the mountains for a while…  And for many of these trouble-making stunts, I always end up on the edge of a cliff.  But when I am already on the edge, I’ll sit and muse until I go back to my center.

I don’t know but I felt this situation with my students most of the time, one wherein they already like to fly into a rage, always on the edge to release it but I stop them from doing so but I think it was wrong.  It was “repressed anger.”  Anyway, I don’t also know how to do anger management.  I don’t know how to teach that too.

That is why the best trouble I get into was to teach children without knowing anything about teaching and life.  I didn’t even know then how to do the laundry using a washing machine. :p

All I know was that I want to teach children in a remote area.  And it was a mission accomplished for 4 years!

3.     You know how to dance.

Every time there’s a main program in school, students will showcase their talents.  It was the teachers who will teach the dance to the students.  I don’t know how to dance but some of my fellow teachers know how and my advisory class had natural dancers.

In our Christmas program in school, teachers have a number to show their talent in dancing (regardless of whether they do have a talent in that aspect or not).  This is where they see the teachers dancing and they really enjoy it.  I thought, they like it when what they are being asked to do are also being done by teachers.  Good thing that our students remind us that sometimes we need to dance!

It’s a check!  🙂

Advertisements

One thought on “3 Bagay Para Maging Isang Magaling Na Guro

  1. That are 3 important things and thank you for sharing them. It’s funny how children can see beauty in things that we can’t anymore. It’s good to have children around to remind you of things. Like that we need to dance haha 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s